Kalite Yönetim Birimi Nitelikleri ve Görevleri
10 Mart 2021

Kalite   Yönetim Birimi

TS EN ISO/IEC 17025 Standardı kapsamında Kalite Yönetim Sisteminin  kurulması, uygulanması, geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla yapılacak çalışmaların koordinasyonunu yapmak, yürütmek, değerlendirmek ve izlemek üzere oluşturulan birimdir.

Kalite Yönetim Temsilcisi , İl Sağlık Müdür tarafından atanmış olup, Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarı Kalite Yönetim Sistemini(KYS) kurar. Kurduğu KYS standartlarının gerektirdiği yönetim sistemini ve TS EN ISO/IEC 17025 Standardının  gereklerine  uygun olacak şekilde oluşturulmasını, uygulanmasını, muhafaza edilmesini, sürekli geliştirilmesini  gereklerinin yerine getirilmesini sağlar.

 

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ GÖREVLERİ

1. Laboratuvarın tabi olduğu Kalite standartları kapsamında yürütülen kalite ile ilgili çalışmaları kordine etmek,dökümanların hazırlanmasını,uygulanmasını, güncelliğini sağlamak kalite sisteminin etkinliğini izlemek ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

2. Kalite El Kitabı, geneli ilgilendiren prosedürler, talimatlar ve formların basılı kağıt ortamında ve elektronik ortamda hazırlanmasını, yayınlanmasını, dağıtımını, revizyonunu yapmak ve orijinal nüshalarını saklamak,

3. Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili standartların güncelliğini takip etmek ve güncel baskılarına göre uygulamalar geliştirmek,

4. Risklerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi, planlanacak eylemlerin seçilmesi ve gerçekleştirilmesini sağlamak,

5. İç tetkik planı hazırlayıp, İl Sağlık Müdürü’nün onayına sunmak, tetkiklerin programa göre gerçekleşmesini sağlamak, kalite çalışmalarını denetlemek/denetlenmesini sağlamak, oluşan aksaklıkların giderilmesine yardımcı olmak, uygunsuzlukları izlemek, giderilmesini ve takibini sağlamak,

6. Laboratuvarın dış kalite kontrol çalışmalarını koordine etmek, izlemek, gerektiğinde düzeltici faaliyetlerin yapılmasını sağlamak,

7. Personelin Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili proje,eğitim,arastırma çalışmalarını takip etmek, yürütmek aktif katılımını sağlamak, kayıt işlemlerini yapmak/yapılmasını sağlamak,

8. AHSL personelinin Kalite Yönetim Sistemi ilgili eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gerçekleştirilmesini sağlamak,

9. Laboratuvarın Kalite Yönetim Sistemi belgelerinin alınması ve/veya yenilenmesine yönelik çalışmaları yürütmek. Kurumu, akreditasyon ve belgelendirme kuruluşlarına karşı temsil etmek,

10. Laboratuvar Yönetimi ve teknik personelle birlikte kalite hedeflerini tespit etmek, hedefleri belli aralıklarla değerlendirmek ve takip etmek,

laboratuvar/birimlerden gelen performans raporlarını birleştirerek YGGT’ de Laboratuvar Yönetimi’ne sunmak,

11. Düzeltici faaliyetleri koordine etmek, faaliyet sonuçlarının etkinliğini izlemek,

12. Müşteri ve çalışan şikayetlerini ve anket formlarını değerlendirilmesini sağlamak. Konuyla ilgili YGGT’de ve Değerlendirme Toplantıları’nda bilgi vermek,

13. Görev alanı ile ilgili Laboratuvar Sorumlusu’nun verdiği diğer görevleri yapmak.

14. Laboratuvarların ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yürüteceği kalite çalışmalarını izlemek, gerektiğinde katılım sağlamak,