Su Kimyası ve Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı Birim Sorumlularının Görevleri
30 Eylül 2022

 

1. Laboratuvarın görev alanı ile ilgili çalışmaları planlamak, gerekli düzenleme, koordinasyon ve

disiplini sağlamak,

2. Laboratuvar personelinin görev dağılımını yapmak.

3. Laboratuvarda yapılan analizlerin ulusal/uluslararası direktifler, standart, tebliğ, yönetmelik,

şartname, spesifikasyonlar ve Kalite Yönetim Sistemi gereklilikleri kapsamında yapılmasını sağlamak,

4.Analizlerin zamanında yapılmasını sağlamak ve onaylamak, talep durumlarında uygunluk

beyanlarını oluşturmak,laboratuvar teknik personeli ile birlikte sonuçları incelemek, kontrol etmek ve

gerekli olması halinde görüş bildirmek ve yorum yapmak.

5.Analizlerin sonuçlarının doğru ve güvenilir olmasını, yapılan çalışmaların kayıtlarının tutulmasını ve

muhafaza edilmesini sağlamak ve kontrol etmek,

6.Araştırma, geliştirme faaliyetlerinin planlanması ve yönetilmesinde görev almak, metotların

geliştirilmesi ve standardizasyonu, doğrulanması ve geçerli kılınmasına yönelik çalışmalara katılmak,

7. Biyolojik ve kimyasal güvenlikle ilgili önlemlerin alınması, güvenli laboratuvar tekniklerinin uygulanması,Kimyasal atıkların güvenli ayrıştırılması, taşınması ve geçici depolanması dahil laboratuvar güvenliğinintüm gereklerinin yerine getirilmesini sağlamak.

8.KYS dokümanlarının ve dış kaynaklı dokümanların (standart metot, mevzuat vb.) güncel olarak

takip edilmesini, kullanılmasını ve uygulanmasını sağlamak, güncellenmesi için laboratuvar yönetimine

talepte bulunmak.

9.Laboratuvar sorumlularının katıldığı toplantılara iştirak etmek,

10.Laboratuvardaki cihaz/ekipmanların bakım, kalibrasyon ve ara kontrollerinin,doğrulamalarının

yapılmasını, değerlendirilmesini, izlenmesini ve kayıtların tutulmasını sağlamak,

11.Laboratuvar cihaz/ekipman ve sarf malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesi ve stokların takibinin

sağlanması ile ilgili işlemleri yapmak. Bu konuyla ilgili ihtiyaçların alınması için laboratuvar yönetimine

talepte bulunmak.

12.Laboratuvarda yürütülen analiz faaliyetleri ile ilgili iç ve dış kalite kontrol programlarını

belirlemek, sonuçlarını değerlendirmek.

13.Birimiyle ilgili kalite yönetim faliyetlerini yürütmek ve yürütülmesini sağlamak KYS kapsamında

prosedür, talimatlar vb. dokümanlarda tanımlanan sorumluluklarını yerine getirmek, görev alanı ile ilgili

olan çalışmaları ve izlemeleri yapmak Bu çerçevede laboratuvar içi iletişimi sağlamak ve personele KYS

ile ilgili bilgi aktarımında bulunmak.

14.Göreve yeni başlayan personele birim/laboratuvar bazında Oryantasyon/İşe Uyum eğitimi

vermek/kontrol etmek, kendine bağlı personelin hiyerarşik düzende yönetmek, işe yeni başlayan

personelin yeterlilik konusunda eğitmek/belgelendirmek, personelinin yetkinliğinin izlemek,gerektiğinde

Müdürlük ve Genel Müdürlük personeli ile halka yönelik eğitimlerde görev almak.

15.Laboratuvara ait kayıt ve defterlerin düzenli tutulmasını; uygun koşullarda saklanmasını sağlamak.

16.Laboratuvar/birim personelinin risk yönetim sürecine aktif olarak katılımını sağlamak, süreci izlemek ilgili kayıtları tutmak.

17.Laboratuvarın görevi kapsamındaki analizlerin standart çalışma prosedürlerini laboratuvar personeli ile birlikte hazırlamak ve buna uygun çalışılmasını sağlamak.

18.Görev alanı ile ilgili olarak AHSL Sorumlusu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.