Laboratuvar Sorumlusunun Nitelikleri ve Görevleri
10 Mart 2021

 

     Laboratuvar sorumlusu, 09/03/2019 tarihli ve 30709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Halk Sağlığı

Hizmetlerine Yönelik Laboratuvarların Çalışma Usul Ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik gereği

;tercihen mikrobiyoloji uzmanı , tıbbi biyokimya uzmanı, enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve tıbbi

mikrobiyoloji uzmanı veya tabip, veteriner hekim, kimya mühendisi, gıda mühendisi, gıda ve su ürünleri

bölümünden mezun ziraat mühendisi ve çevre mühendisi, kimyager biyolog,moleküler biyologlardan

tercihen laboratuvar çalışma alanında doktora/yüksek lisans eğitimi almış olanlar veya bu ünvanlı

personelden, en az iki yıl laboratuvarda çalışmış olanlar arasından, Müdürlüğün teklifi ;Bakanlığın onayı

ile görevlendirilir.

LABORATUVAR SORUMLUSUNUN GÖREVLERİ

 

1. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve Valiliğin kanun, yönetmelik ve tamimleri doğrultusunda iş ve

işlemleri yaptırmak.

2. Toplantılara başkanlık etmek.

3. Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarını temsil etmek.

4. Laboratuvarlarda uygulanan kalite yönetim sisteminin etkinliğini kontrol etmek ve izlemek.

5. Laboratuvarın çalışmalarını planlamak, organize etmek, izlemek, değerlendirmek ve denetlemek.

6. Laboratuvarda yapılan analizlerde kullanılacak cihaz ve sarf malzeme ve benzeri konularda ilgili

teknik şartnamelerin hazırlanmasını sağlamak ve satın alma süreçlerine aktif olarak katılacak

teknik personeli belirlemek.

7. Laboratuvar çalışanlarının iş güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlamak ve laboratuvar

güvenliğinin fiziki şartları dâhil, tüm gereklerinin yerine getirilmesini sağlamak.

8. Her türlü laboratuvar atıklarının mevzuatına uygun olarak bertarafı için gerekli tedbirleri almak.

9. Laboratuvarın teknik yeterliliğinin sağlanmasına, hizmet kalitesinin arttırılmasına ve

geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.

10. Laboratuvardaki cihaz ve ekipmanların bakım, onarım, kalibrasyon ve performans testlerinin

yapılmasını sağlamak.

11. Personelin mesleki becerilerini geliştirmek, teknolojik gelişmelerden haberdar olmaları ve

laboratuvar hizmet standardını yerine getirmelerini sağlamak üzere hizmet içi eğitim

düzenlenmesini sağlamak,

12. Laboratuvar çalışmalarında araştırma, geliştirme ve mevcut çalışmaların iyileştirilmesine destek

verecek ulusal ve uluslararası işbirliği faaliyetlerinde bulunulmasını sağlamak.

13. Genel Müdürlüğün ve Müdürlüğün verdiği görev alanı ile ilgili diğer görevleri yapmak.

14. Kalite Yönetim sistemine ait prosedürlerde tanımlanan diğer görevlerini yapmak.