Aydın Halk Sağlığı Laboratuvar ve Birimleri
10 Mart 2021

Aydın Halk Sağlığı Laboratuvar ve Birimleri

1. Klinik Laboratuvarlar

1.1. Klinik Biyokimya Laboratuvarları

1.1.1 Biyokimya Laboratuvarı:

Rutin biyokimya analizleri ve HbA1c çalışır.

1.1.2.Hematoloji Laboratuvarı:

Hemogram çalışır.

1.1.3. Hormon Laboratuvarı:

Rutin hormon analizleri çalışır.

1.1.4. Talasemi Laboratuvarı:

Hastalardan alınan kan örneklerinde HbA2’nin ve diğer hemoglobinopati varyantlarının (HbF,HbS,HbD,HbC,HbE) tespiti ve miktarlarının saptanmasını yapar.

1.2.Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları

1.2.1.Kültür Laboratuvarı:

Portör tarama testleri ve biyolojik örneklerden kültür ve antibiyogram çalışır.

1.2.2.Parazitoloji Laboratuvarı:

Portör testlerinde ve hasta örneklerinde gaitada parazit ve parazit yumurtası aranması yapar.

1.2.3.Seroloji Laboratuvarı:

Hepatit, HIV, Torch, Brucella, VDRL, enfeksiyonlarının serolojik tanısı ve tarama testlerini yapar.

1.2.4.Sıtma Laboratuvarı:

Sıtma enfeksiyonlarının tanısında tarama testleri yapılır.

1.2.5.Tüberküloz (TBC) Laboratuvarı:

Tüberküloz enfeksiyonlarının tanısı için boyama ve kültür yapılır.

1.2.6.Viroloji Laboratuvarı

Covid-19 tanısı için PCR testi yapılır.

1. 3.Klinik Numune Kabul

Klinik numunelerden analizi yapalabilen tüm numunelerin kabulünü yapar.

2. Klinik Dışı Laboratuvarlar

2.1.Su Kimyası Laboratuvarı

2.1.1. Enstrümantal Analiz Laboratuvarı 1:

Bu laboratuvarda su numunelerinde PAH, anyon,katyon ve pestisit analizi yapılır.

2.1.2. Enstrümantal Analiz Laboratuvarı 2:

Sularda pestisit,kalıntı,uçucu bileşikler,metal ve ağır metal analizleri gerçekleştirilir.

2.1.3.Ön İşlem ve Kimyasal Su Analizi Laboratuvarı: Enstrümantal analize alınacak numunelerin kabulünü ve ön işlemlerini gerçekleştirir. İçme ve kullanma suyu , doğal mineralli su , kaynak suları, havuz sularında yönetmelik hükümlerinde belirtilen parametreler esas alınarak kimyasal analizler gerçekleşir.

2.2.Su Mikrobiyolojisi Laboratuvarı

2.2.1. Su Mikrobiyolojisi Laboratuvarı:

Su numunelerinde mikrobiyolojik kirliliğin tanımlanmasına ilişkin çalışmalar yapar. İçme ve kullanma suları, kaynak, doğal mineralli sular, hemodiyaliz suları, havuz suları, deniz, göl sularını vs. yönetmelik hükümlerinde belirtilen parametreler esas alınarak mikrobiyolojik analizlerini yapar.

2.2.1.1.Besiyeri Hazırlama ve Sterilizasyon :

Mikrobiyoloji bölümünde çalışılan mikroorganizmaların üretilmesi için gerekli besiyerlerini ve çözeltilerini hazırlar, laboratuvardan gelen atıkların dekontaminasyonunu, cam malzemelerin yıkanması ve sterilizasyonunu yapar. Su Mikrobiyolojisi Laboratuvarı laboratuvar teknik personelleri bu birimde de görev alır. Su Mikrobiyolojisi Laboratuvarının bir bölümüdür.

2.3. Klinik Dışı numune Kabul ve Raporlandırma Birimi

Gelen klinik dışı numunelerin Numune Kabul Kriterlerine göre kabulünü yapar, kabülü yapılan nuunelerin analizlerinin sonucunu rapor haline getirir ve müşteriye iletir.

3. Genel İdari ve Yardımcı Hizmetler Birimi

3.1.Genel İdari Hizmetler:

Gelen evrakların kaydını, ilgili bölüm/laboratuvarın, personelin bilgilendirilmesini, İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilecek yazıların hazırlanmasını, kaydını yapar, teslimini sağlar.

3.2. Depo:

Taşınır mal yönetmeliğine göre taşınırların giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtları tutar.

3.3. Arşiv:

Devlet Arşiv Yönetmeliği esasına ve PR:02/KYB Kayıtların Kontrolü Prosedürü’ne göre AHSL’de üretilen dokümanların muhafazasını sağlar/yapar.

3.4.Temizlik İşleri

İlgili personel kalite yönetim sistemine ait temizlik talimatlarına göre çalışır.

4. Kalite Yönetim Birimi:

TS EN ISO/IEC 17025 Standardı kapsamında KYS kurulması, uygulanması, geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla yapılacak çalışmaların koordinasyonunu yapar, yürütür, izlemelerini yapar.